سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشدهیدرولیک مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

آبشکن ها معمولا برای حفاظت از سواحلی که بوسیله جریانهای با سرعت زیاد در معرض تخریب قرار می گیرند و یا برای هدایت جریان به مرکز رودخانه استفاده می شونداحداث آبشکن در قوس باعث افزایش سرعت و تنش برشی در دماغه آبشکن و ایجاد گردابه هایی در اطراف آن می گردد دراین تحقیق با استفاده از یک مدل دو بعدی متوسط گیری شده در عمق به بررسی الگوی جریان حول آبشکن نفوذ پذیر در قوس ۱۸۰ درجه تند پرداخته شده است جهت شبیه سازی میدان جریان از نرم افزار CCHE2D استفاده شده است نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که هرچند ایجاد آبشکن باعث افزایش سرعت و تنش برشی در دماغه آبشکن می گردد اما مقدار افزایش این پارامتر ها در حالت آبشکن نفوذپذیر در مقایسه با آبشکن نفوذناپذیر کمتر می باشد.