سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
علیرضا حجی ملایری – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی عددی اثر هندسه خیابان بر نحوه پخش آلایندههای خودروها در شهراصفهان در شرایط واقعی با استفاده از نرمافزار فلوئنت پرداخته شده است. مدل توربولانسی دو معادلهای k-epsilon RNG به همراه مدل انتقال گونهها بدون واکنش، بهترتیب برای بررسی میدان باد و پخش آلودگی در داخل مجراهای خیابان به کار گرفته شدهاند. برای شبیه سازی انتشار آلودگی حاصل از وسایل نقلیه، یکخط منبع آلودگی در وسط خیابان قرار داده شده است. برای بررسی چگونگی پخشآلودگی در مجراهای واقعی، ساختمانهایی با ارتفاع ۱۵ متر در نظر گرفته شده است. مجرای خیابان نیز در نسبت منظریهای ۱ و ۴ بررسی میشود. از نتایج دیده میشود که در سرعت باد ۳ متر بر ثانیه با تنگتر شدن مجرای خیابان مقدار غلظت آلایندهها افزایشمییابد و تهویه آلایندهها در خیابان بدتر انجام میشود. اینمساله که در سرعت ۳ متر بر ثانیه با کاهشنسبت عرضبه ارتفاع مجرای خیابان از ۴ به ۱، میزان آلاینده- ها تقریبا ۱۸ برابر شده است امری است که در طراحی خیابانها باید در نظر گرفته شود