سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

انتخاب محل مناسب آبگیری برای موفقیت پروژه ضروری است. یک محل مناسب م یتواند اختلال در آبرسانی را که به دلیل ورود رسوب به داخل آبگیر به وجود م یآید، به حداقل کاهش دهد. در انتخاب محل آبگیر، قوس رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مناطق پدیده رسو بگذاری و فرسایش به طور همزمان انجام م یشود. وجود جریان حلزونی در محل انحنای رودخانه موجب رانده شدن رسوبات نزدیک کف به سمت قوس داخلی و حرکت آب صا فتر سطحی به سمت قوسبیرونی م یشود. پدیده فوق موجب م یشود که قسمت محدب رودخانه محل بسیار مناسبی برای احداث آبگیر باشد. در این مقاله با استفاده از مدل عددی CCHE2D به بررسی اثر زاویه آبگیری بر روی الگوی جریان در زاوی ههای آبگیری ۳۰و۶۰ و ۹۰ درجه در قوس تند پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهد که زاویه آبگیری در قوس بر روی مشخصات جریان در قوس اثر فراوانی را دارد و در بین زوایای معرفی شده در قوس مورد نظر آبگیری در زاویه ۹۰ درجه دارای مشخصات هیدرولیکی مناس بتری است