سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی روحانی قوچانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب، شرکت آبادگران بنا و ساختمان
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهر
سیدابراهیم حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با افزایش سدهای مخزنی و احداث سرریز در آنها و مشکلاتی که متعاقب استفاده از آنها به وجود می آید، لزوم مطالع ه دقیق بر روی سرریزها را در جهت رفع این مشکلات پدیدار می نماید. بدترین مشکل و خطری که ساختمان سرریزها را تهدید می کند پدید ه کاویتاسیون است که در نقاطی از سازه که سرعت جریان آب زیاد است به وجود می آید . در تحقیق حاضر سعی شده است پدیده کاویتاسیون برروی سرریز سد شهید عباسپور به روش شبیه سازی عددی با استفاده از ن رم افزارFlow-3D مدل گردد . نتایج مدل هیدرولیکی این سد با نتایج حاصل از این نرم افزار و نرم افزارW.S.77مقایسه گردیده است که نشان می دهد نتایج مدل عددیFlow-3Dاز دقت مناسبی برای بررسی پدیده کاویتاسیون برخوردار می باشد . در این تحقیق تاثیر پارامتر دبی بر شک ل گیری کاویتاسیون در سرریز مورد مطالعه قرار گرفته است.