سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهینه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزا
محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه مهندسی عمران،سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی
امیر احمد دهقانی – استادیار هیدرولیک،گروه مهندسی آب،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

امروزه نقش رودخانههای طبیعی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع آب و انرژی مورد نیاز بشر انکار ناپذیراست. اکثر رودخانههای موجود در طبیعت در اثر جریان آب دچار فرسایش میگردند از جمله سازههای هیدرولیکی مورد استفاده جهت جلوگیری از فرسایش سواحل رودخانهها آبشکنها میباشند. آبشکنها سازه- هایی حفاظتی بوده که با انحراف و هدایت جریان از ساحل فرسایشپذیر رودخانه موجب کنترل سیلاب و برقراری عمق لازم برای اهداف کشتیرانی شده همچنین در حفاظت دیواره خارجی در قوسها جهت کنترل مهاجرت مئاندرها و طرحهای اصلاح مسیر رودخانه نیز مورد استفاده قرار میگیرند. تحقیقات نشان میدهد از جمله مسایل مهم در طراحی آبشکنها، پدیده آبشستگی و توپوگرافی بستر میباشد. مروری بر مطالعات گذشته نشان میدهد که اکثر تحقیقات بر روی آبشکنهای تیغهای استوار بوده و مطالعات اندکی بر روی سری آبشکنهایL شکل صورت گرفته یا برروی آبشکنهای منفرد بوده است. بدین منظور در این تحقیق به سبب شبیهسازی عددی اثر تغییرات دبی جریان و فاصله بین آبشکنها بر توپوگرافی بستر بر روی سری آبشکن L شکل توسط نرم افزارSSIIM انجام گرفته است. این تحقیق در شرایط آب زلال و وجود سه آبشکن L شکل صورت گرفته که نتایج قابل قبولی را نشان داده که در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است