سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود غیاثی خیاط – سازمان آب و برق خوزستان
سیدابراهیم حسینی –
مسلم عارف پور – شرکت مهندسی مشاورساز آب اهواز

چکیده:

شناخت و تحلیل و پیش بینی میزان فرسایش و رسوبگذاری دررودخانه ها ازپیچیده ترین و درعین حال ازجدیدترین مباحث هیدرولیک رسوب بوده و درصورتی که سازه های متقاطع دررودخانه ها نیز لحاظ گردند شرایط الگوی جریان و انتقال رسوب پیچیده تر خواهد شد که محاسبات کامل و دقیق آن بصورت دستی امکان پذیر نبوده و حتی محاسبات جزیی نیز نیاز به زمان بسیارزیادی دارد دراین تحقیسق با استفاده ازمدل ریاضی یک بعدی HecRas4.1 اثرات پایه های پلهای واقع بررودخانه کارون درمحدوده شهر اهواز برروند رسوبگذاری و فرسایش موردبررسی و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد مدل HecRas به خوبی توانایی مدل نمودن سازه های تقاطعی و اثرآنها برهیدرولیک و هیدرولیک رسوب جریان و پیش بینی رسوبگذاری یا فرسایش دردیواره ها و کناره های رودخانه را دارد.