سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان فتوحی بافقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان، گروه مهندسی مکانیک،
نادر رهبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مهندسی مکانیک، سمنان، ایران
جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک، مشهد، ایران

چکیده:

در سال های اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی سالم در جهان، دانشمندان تحقیقات زیادی بر روی آب شییری کی هیای خورشیدی انجام داده اند. تحقیقات انجام شده بر روی آب شییری کی هی ای خوشییدی نشیان داد ه اسی کیه ایی دسیگگاهها می توانند بهگری جایگزی برای آب شیری ک های مگداول باشند . از مهمگری مزایای ای آب شیری ک ها می توان به اسیگااده از انرژی پاک خورشید، نداشگ هیچ گونه آلودگی و قطعه مگحرک اشاره نمود. در ای تحقیق با در نظر گیرفگ شیرای هیوای مرطوب، حال پایدار و جریان لایه ای، انگقال جرم به همراه جابجایی طبیعی در داخیل آب شییری کی خورشییدی لولیه ای در حال دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفگه و از الگوریگم سییملل بیرای حیل معیادلات پیوسیگگی ، میومنگم ،انرژی و انگقیال جیرم اسگااده شده اس . نگایج حاصل از شبیه سازی عددی نشان می دهند که تولید دسگگاه نسب مسگقیم با اخیگلا دمیای بیی دو سطح گرم و سرد خواهد داش ، همچنی در صورتی که تغار آب شور به شکل نیمه اسگوانه، با زایده کوتاه باشید، تولیید آب شیری ک افزایش می یابد.