سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه نبی بخش – دانشجوی مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرضا ظهیری –
موسی حسام –

چکیده:

حفاظت سواحل رودخانه در برابر فرسایش و تخریب ناشی از جریان آب با استفاده از آبشکن ها، از جمله روش های متداول در مهندسی رودخانه می باشد . آبشکن ها به لحاظ ساخت با تعدیل شرایط هیدرولیکی و ایجاد جریان آرام زمینه مساعدی را برای رسوب گذاری و تثبیت کناره ها فراهم می آورند . در این مطالعه، آبشستگی تحت شرایط آب زلال و الگوی جریان ۳ بعدی در اطراف آبشکن سر کج با زبانه به سمت بالادست و با استفاده از مدل عددی SSIIM شبیه سازی شده است . نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی در آبشکن سرکج با زبانه به سم ت بالادست، در فاصله زبانه با جداره فلوم اتفاق می افتد. جهت صحت سنجی مدل عددی از داده های آزمایشگاهی موجود در این زمینه استفاده گردیده است