سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی باغان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
زهره شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مهران عامری – استادیارمهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای دمای اواپراتور، دمای کندانسور و دمای ژنراتور بر عملکرد سیکل تبرید اژکتوری و نس بت دبی مکش اژکتور با سیال عامل R134a و R152a به کمک نرم افزار EES پرداخته شده است . سپس به ازای شرایط عمل یا تی تعری ف شده دمای ژنراتور به ینه محاسبه گردیده است . به کمک نتا یج بدست آمده می توان نت یجه گرفت تعیین دمای ژنراتور نقش مهمی در کارا یی بهتر س یکل دارد ب ه طوری که فقط در یک دمای مشخص، سیکل دارای ضریب عملکرد ماکزیمم است . نی ز دیده می شود با افزایش دمای اواپراتور یا کاهش دمای کندانسور ضریب عملکرد افزایش می یابد . همچنین سیکل با سیال عامل R152a ، دارای ضریب عملکرد بیشتری است .در پایان مقادیر بدست آمده به کمک برنامه با مقادیر حاصل از نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که از این برنامه می توان به عنوان راهکاری در طراحی این گونه سیکل ها استفاده کرد