سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام الدین ابن الدین حمیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
محسن چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
مرتضی آقایی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا

چکیده:

هدف از این مقاله، ارائ ه نرم افزا ری است که میتواند فرآیند تعیین موقعی ت یک گیرندهGPS محل سیگنال ه ای دریافتی) را عینًا، شبیه ساز ی نمای د خود این شبیه ساز ی، فر آین دی است که با دریافت اطلاعات افم ریس Ephemeris) از ماهواره ه ا، شبیه سازی مدا ری آنه ا و تعیین موقعیت لحظه ای هر ماهوار ه شروع و با افزوده شدن اثرات خطاه ای گون اگونی چون یونسفریک، تروپسف ریک، خطای ساعت ماهواره و بایاس ساعت گیرنده ادامه می آید. در نهایت با اعمال این خطا ها، موقعیت نهایی کاربر بدست می آید. فلوچارت اصلی شبیه سازی در شکل ۶ آمده است