سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین کریمی پاشاکی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
سیدحبیب موسوی جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

پرتاب کننده جامی شکل از جمله سازه های استهلاک انرژی است که معمولا درسدهای بلند و درمواردی که سرعت جریان بیش از۱۵تا۲۰متربرثانیه باشد مورد استفاده قرار میگیرد از انجا که جریان درپرتابه جامی درعمل به شدت آشفته غیردائمی و سه بعدی می باشد بنابراین دراین پژوهش با درنظرگرفتن هندسه های متفاوت جام باکت شامل مقادیرمختلف شعاع انحنا زاویه انحراف جریان و ارتفاع جام و نیز اعمال شرایط مختلف جریان نظیر مقادیر مختلف عمق سرعت و عدد فرود ورودی شبیه سازی عددی جریان آشفته با استفاده از مدل FLUENT صورت گرفته است دراین تحقیق با شبیه سازی جریان اشفته سه بعدی و دو فازی آب و هوا به روش VOF درجام و محاسبه حداکثر هدفشاردینامیکی مشاهده گردید که امدل آشفتگی k-e استاندارد بیشترین انطباق با با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی نشان میدهد.