سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جعفری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفر علی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در کار حاضر از روش شبکه بولتزمن برا ی شب یه ساز ی جر یان نوسان کننده در یک کانال سه بعد ی استفاده شده است . تاثیر نسبت عرض به ارتفاع برتوزیع سرعت در مقطع کانال بررس ی شد و نتا یج حاصل نشان دادکه باز یاد شدن این نسبت نمایه های به دست آمده برای سرعت به نمایه سرعت دو بعدی که دارا ی حل دق یق است ، نزد یک شدند نتا یج در حالت دو بعد ی و سه بعدی برا ی پارامتر ومرسلی در محدوده وس یعی ( ۳۰ < <α ۱ ) ارائه شده اندو در حالت دو بعدی با حل دقیق به خوبی مطابقت دارند .