سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حمیدی فر – دانشجوی دکتری سازه های آبی
محمدحسین امید – استاددانشگاه تهران

چکیده:

به علت اندرکنش ناحیه با سرعت بالا درکانال اصلی و ناحیه کم سرعت واقع دردشت سیلابی جریان درآبراهه های با مقطع مرکب دارای پیچیدگی های خاصی است یکی از روشهای بررسی اینگونه پدیده های هیدرولیکی پیچیده استفاده از مدلهای عددی سه بعدی است دراین پژوهش به بررسی توزیع عرض و عمقی سرعت دریک آبراهه مرکب نامتقارن پرداخته شدها ست نتایج نشان میدهد که مولفه های سرعت درهر دو راستای عرضی و عمقی دارای تغییرات زیادی هستند همچنین با استفاده از سه مقدار زبری برای جدارکانال پروفیل سرعت دروسط کانال اصلی محل تقاطع دشت سیلابی و کانال اصلی و همچنین وسط کانال اصلی بررسی شد و درهرحالت تفاوت ها مورد بحث قرارگرفت