سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فرشته پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اب
محمدرضا چمنی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید قاسمی – دانشجوی کارشناسی عمران آب
کیوان اصغری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شیب شکن قایم یکی از رایجترین سازههای بهکار رفته در سیستم های جمعآوری آبهای سطحی، جمعآوری فاضلاب و آبرسانی کشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار OpenFOAM که رایگان و متن باز است، پارامتر های هیدرولیکی شیب شکن قایم با تیدیل های همگرا و واگرابه صورت سه بعدی بررسی شده است. در این نرم افزار، معادلات جریان به روش حجم محدود حل و سطح آزاد به روش VOF مدل می شود. مدلآشفته ی realizable k-ε جهت شبیه سازی به مدل اعمال شد. نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی و عددی موجود مقایسه شده است