سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت شبگرد – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید خردمند – استادیار،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد فرزانه – دانشجوی دکتری،دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین اشتری – محقق گروه شناورهای زیر سطحی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازشبیه سازی عددی سه بعدی رژیم جریان اشفته اثربه کارگیری نانوسیال اکسیدآلومینیوم درکسرحجمی هایمختلف و رینولدزهای متفاوت دریک خنک کننده دود مورد بررسی قرارگرفت درابتدا نانوسیالات شامل نانوذرات مختلف اکسید سیلیسیوم اکسید تیتانیوم اکسید آلومینیوم و مس مورد بررسی قرارگرفته است و پس ازمقایسه عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی اکسید آلومینیوم بهعنوان مناسب ترین نانوسیال از بین آنها انتخاب گردید به منظور اعتبار سنجی نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و تطابق خوبی مشاهده شد درادامه شارحرارتی دیواره حایل بین جریان گرم و سرد ضریب انتقال حرارت و دمای خروجی دود و نیز افت فشار دررینولدزها و غلظت های مختلف نانوسیال مورد توجه قرارگرفت .