سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کرمی پرزانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
مهدی صلای نادری – پژوهشکده بهره برداری و ایمن شبکه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ای
گئورگ قره پتیان – پژوهشکده بهره برداری و ایمن شبکه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ای

چکیده:

مکانیابی محل دقیق عیب، با توجه به قیمت ترانسفورماتور و مشکلات تعمیر و نگهداری از آن، اهمیت دو چندان مییابد. استفاده از امواج فراپهن باند UWB (Ultra Wide Band)یک روش جدید برای مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرتاست که بر اساس قرار گرفتن آنتنها به صورت لوزی شکل انجام می شود. اولین گام به منظور یافتن محل عیب در تراسفورماتور واقعی، ایجاد یک محیط شبیه سازیمناسب است تا قبل از آزمایشات عملی بتوان تحلیل بهتری از این آزمایشات بدست آورد. بدین منظور در این مقاله یک ترانسفورماتور قدرت در نرم افزارCSTشبیه سازی سه بعدی شده و محل عیب با استفاده از روشTDOA (Time Difference Of Arrival)مکان یابی شده است. نتایج نشان می دهد که این نرم افزار برای تعیین محل عیب با استفاده از آنتن هایUWB و روشTDOA مناسب بوده و میتوان برای پیدا کردن مکان بهینه آنتنها به منظور خطای کمتر در آینده و بدون نیاز به آزمایش عملی استفاده شود. این امر قدم موثری برای آزمایشات تخلیه جزئی در ترانسفورماتور واقعی میباشد