سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدابراهیم فاطمی کیا – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های آبی
بایرامعلی محمدنژاد – استادیاران دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش –

چکیده:

شکست سد همواره به عنوان یک حادثه یا مخاطرات فوق العاده تلقی شده و مطالعه آن درتحقیقات دانشگاهی برنامه ریزی دولت و سرمایه گذاری درپایاب سدها اهمیت بسزایی دارد دراین مقاله شکست سد وانتشار موج ناشی از آن با استفاده از روش عددی حجم محدود به صورت سه بعدی شبیه سازی شده و نتایج حاصل از مدلسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و مورد ارزیابی قرارگرفته است مدلسازی شکست سددردو حالت بسترخشک و بسترمرطوب و برای اندازه های مختلف شبکه بندی مدلهای مختلف آشفتگی k- standard ، k- RNG ، k-Realizable ، RSM ωٍ k- طرح های پیشرو مرتبه اول پیشرو مرتبه دوم Quick power Law و زبریهای مختلف بستر با ضرایب زبری ۰/۰۰۹و۰/۰۱۵و۰/۰۱۸۵و۰/۰۱۹۸ انجام شده است و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.