سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران
عبدالمجید متین فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
کمال علاسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

جهت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ها، روش های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند که بسته به نوع رودخانه، مورفولوژی مسیر، شرایط آب و هوایی، تاثیر بر زمین های زراعی اطراف و اهداف طرح و غیره انتخاب می شوند.استفاده از آبشکن ها در پایدارسازی و تثبیت کناره رودخانه فرسایش پذیر و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان کاربرد فراوانی دارد. فرسایش و رسوبگذاری اطراف آبشکن تابع عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به نوعآبشکن، الگوی جریان اطراف آن، شکل هندسی، میزان حمل رسوب توسط آب و اهداف مهندسی اشاره نمود. در این مقاله الگوی جریان اطراف آبشکن هایL شکل عمود بر ساحل به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. در این بررسی آبشکنL شکل نفوذ ناپذیر، به صورت غیر مستغرق در زوایای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ و ۷۵ و ۹۰ درجه از قوس رودخانه قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و تلاطم جریان اطراف آبشکن، از بین مدل های آشفتگی موجود در نرم افزار، ،از مدل آشفتگی دو معادله ای K -e استفاده شد. نتایج نشان داد که محل تشکیل گردابه های فرسایش دهندهمحدوده سرعت های ماکزیمم و در نهایت بیشترین فرسایش آبی در دماغه آبشکن است و با تغییر موقعیت آبشکن در جهت جریان در زوایای مختلف قوس، در زاویه ۵۴ درجه و ۰۳ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد