سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران
عباسعلی قزل سوفلو – دکتری عمران،

چکیده:

دراین مقاله الگوی جریان آشفته به مراه فرایند انتقال رسوبات دردو قوس متناوب ۱۸۰درجه تند به کمک مدل عددی MIKE3 مدلسازی گردیده است نتایج حاصل ازمدل عددی نشان میدهدکه مدل فوق الذکر به طور کلی به خوبی جریان ثانویه را درقوس نشان میدهد و اثرات ترکیبی جریان درقوس های متناوب باعث شکل گیری پشته های رسوبی درکرانه های داخلی دوقوس و نقطه ی عطف چم اب گردیده است.