سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده امیدوار – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا کمالی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
عزت اله کاظم زاده – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
علی حسینی خیرآبادی – کارشناس ارشد شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در صنعت نفت امروز شبیه سازی زمین آماری و استفاده از مدلهای سه بعدی واقع گرایانه برای انجام مطالعات جامع مخازن و نیز تهیه طرح توسعه میادین چه در زمان فاز اکتشافی و چه فاز توسعهای یک میدان به یک تکنیک استاندارد تبدیل شده است. روشها، ابزار و دادههای زیادی برای انجام این فرآیند مورد نیازند که از جمله اینها میتوان به روشهای زمینآماری(خواه قطعیتگرا، خواه احتمالگرا) و نیز دادههای حاصل از مطالعات مغزه، لاگ های حفاری، دادههای حاصل از برداشتهای لرزهای و اطلاعات دینامیکی چاه اشاره کرد. هدف از تخمین زمین آماری پارامترهای مخزن را میتوان، استفاده بهینه از انواع مختلف دادهها، با مقیاس و دقتهای متفاوت، به منظور فراهم نمودن مدلهای مخزنی که قادر به نشان دادن ناهمگنی زمینشناسی باشند، و نیز تعیین عدم قطعیتها و کمیسازی آنها از طریق این مدلها بیان نمود. در این مقاله با تشریح الگوریتم زمینآماریِ شبیهسازیهای پیدرپی جهت مدلسازی مخزن، تصویری از ساخت یک مدل استاتیکی و چگونگی کمیسازی عدمقطعیت و حساسیتسنجی پارامترهای مدل شده از پارامترهای مخزنی ارائه شده است. حساسیتسنجی انجام شده برای مدلهای احتمالگرا از افقهای مخزنی، پارامترهای پتروفیزیکی و نیز سطوح تماس متفاوت آب و نفت و تاثیر آنها بر میزان ذخیره درجا، نشان میدهد که ساختار هندسی مؤثرترین پارامتر بر میزان هیدروکربن درجا بوده و کمیسازی عدم قطعیت این مدلها در فرآیند توسعه میدان بسیار حائز اهمیت است. در محاسبات انجام شده حجم کل سنگ مخزن مورد مطالعه (۶)۱۰*۱۵۶۵ مترمکعب و میزان ذخیره درجای آن ۲۷۰ میلیون بشکه برآورد گردید.