سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بیحقی کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی نقی ضیای – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سعیدرضا خداشناس – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
حامد زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

سرریزهای جانبی معمولا دردهانه های آبگیر به منظور تنظیم دبی عبوری و همچنین بعنوان سازه حفاظتیدربالا دست سیفونهای معکوس و زیرگذر جاده ها و تصفیه خانه ها مورد استفاده قرارمیگیرند سرریز کنگره ای منقاری نوعی از سرریزهای جانبی است که بهدلیل افزایش طول موثر آن دارای ضریب تخلیه ۱٫۵-۴٫۵ برابر سرریزهای معمولی می باشند خصوصیات جریان پیرامون این سازه علیرغم پیچیدگی عمدتا بصورت آزمایشگاهی مورد پژوهش قرارگرفته است دراین ت حقیق جریان پیرامون یک سرریزجانبی کنگره ای با استفاده ازنرم افزار Fluent بصورت سه بعدی با شبکه محاسباتی به اندازه های متفاوت درشرایط ارام و متلاطم مدلسازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد مدل در شرایط ارام بدون استفاده ازمدلهای تلاطم همخوانی بیشتری با نتایج آزمایشگاهی تولید نمود.