سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسجاد قاسمی – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله به بررسی ملاحظات مربوط به طراحی آزمایشگاه شبیهسازی سختافزار در حلقه برای جستجوگر مادون قرمز پرداخته شدهاست. برای این منظور پس از بررسی شبیهسازهای شرایط عملکردی مورد نیاز، نحوه تعیین پارامترهای انتخاب شبیهساز حرکت پرواز و شبیهساز حرکت هدف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روابط مورد نیاز برای محاسبه فرامین ارسالی به هر شبیهساز با استفاده از شبیهسازی شش درجه بیان شده است. در ادامه نحوه شبیهسازی تشعشعات مادون قرمز هدف مورد بررسی قرار گرفته است. مطالب ارائه شده در این مقاله به گونهای است که به جز قسمت آخر، مابقی مطالب برای طراحی آزمایشگاه سختافزار در حلقه انواع جستجوگرها قابل استفاده باشد.