سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شهبازنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور
سیدعلی طالقانی – کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مدیریت پروژه مسأله احتمالات تحت عنوان ریسک و مدیریت ریسک مطرح می شود. ریسک که خود ترکیبی از احتمال اثر و شدت اثر است، می تواند بر شاخصهای عملکردی پروژه شامل زمان و هزینه و کیفیت تأثیر گذار باشد. یکی از کارآمدترین ابزارهایی که در پیش بینیهای احتمالی و آنالیز ریسک ازآن استفاده می شود، آنالیز مونت کارلو است که بر اساس تولید اعداد تصادفی مقدار تک تک اجزاء یک مجموعه را محاسبه و تأثیر آنها را بر کل مجموعه تعیین می کند. این آنالیز با تکرار فرآیند مذکور نتیجه کلی مجموعه را به صورت تابعی احتمالی بیان می کند. در نگرش سنتی به کنترل پروژه که در اکثر پروژه های ملی همچنان حاکم است، برآورد زمان احتمالی و بودجه احتمالی پروژه هنوز برای مدیران و کارشناسان تاحدودی ناشناخته است.در این کار پژوهشی سعی بر آن است تا با یک مطالعه موردی و استفاده از قابلیت های نرم افزاری، الگویی برای در نظرگرفتن احتمال و ریسک در برآورد احتمال تکمیل پروژه در زمان معین و هزینه خاتمه پروژه به صورت کاربردی ارائه شود