سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد بردبار – کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، دانشکده علوم و فناوری ها
مصطفی علیزاده – کرمان، مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکد

چکیده:

این مقاله به شبیه سازی تغییرات دما با زمان و ابعاد نمونه در هنگام عملیات حرارتی درز جوش لوله فووددی بوا گریودAPIX70 جوشکاری شده بروش زیر پودری( با خواص ترموفیزیکی متغیر با دما به روش المان محدود پرداخته است. شبیه سوازی به منظور محاسبه زمان دزم برای رسیدن دمای نمونه ها از دمای محیط به دمای آستنیته و همدما شدن تموام سمومت هواینمونه ها در کوره صورت گرفت. چگونگی تغییرات دما برای نمونه ای با ابعاد۱۰×۲۰×۱۰ mm شبیه سازی و با نتایج تجربی اندازه گیری شده با ترموکوپل مقایمه شد و پس از تعیین اعتبار مدل، تغییرات دما نمبت به زمان در مرکز نمونه ای بوا ابعواد ۲۰×۱۹٫۸×۱۰۰ mm مورد شبیه سازی سرار گرفت. برای اطمینان از صحت شبیه سازی، ریزساختارهای بدست آموده در هور مرحله بوسیله میکروسکوپ نوری بررسی شد. شبیه سازی و حل همزمان معاددت سه بعدی انتقال حرارت بوسیله هودایت بوا المان های دگرانژ درجه دوم با دقت نس بی ۶- ۱۰بصورت گذرا و گام های زمانی ۰/۱ثانیه انجام شد