سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن بزرگ نسب – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله شبیه سازی تاریخچه زمانی شتاب زلزله چهارم اسفندماه ۱۳۸۳ زرندواقع در استان کرمان با بزرگای گشتاوری ۶/۴ ریشتر می باشد روش شناخته شده توابع گرین تجربی برای شبیه سازی تکانه های ثبت شده در ایستگاه های مورد نظر که در فاصله متوسط از گسل مسبب زلزله هستند استفاده شده است انتخاب ایستگاه ها در این فواصل برای کم شدن اثرات نزدیکی به چشمه های لرزه زا بوده است صحت پارامترهای زلزله شناسی مورد استفاده در مدل و نیز کارآمدی روش به کاررفته از طریق مقایسه طیفهای بازتاب حاصل ا ززلزله های شبیه سازی شده با مقادیر ثبت شده نظیر در ایستگاه های انتخاب شدهمورد بررسی قرارگرفته است ارزیابی های حاصله نشان دهنده کارآمدی روش توابع گرین تجربی برای ایستگاه ها در فواصل متوسط از گسل مسبب زلزله و نیز مناسب بودن پارامترهای انتخاب شده درروند شبیه سازی تاریخچه زمانی زلزله می باشد.