سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
افشین حسینی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسیعمران، دانشگاه علم و صنعتایران، تهرا
حامد حمیدی جمنانی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسیعمران، دانشگاه علم و صنعتایران، تهرا

چکیده:

کمبود اطلاعات چگونگی رخداد زلزله و مشخصات زلزلههای محتمل، بویژه زلزلههای در حوزه نزدیکنظیر زلزله بم که آثار مخرب چشمگیری دارند برنامه ریزی مدیریت بحران را مشکل نموده است. امروزه درکشورهای پیشرفته نظیر ژاپن به کمکزلزلههای شبیه سازی شده در حوزههای دور و نزدیک آثار مخرب زلزلههای واقعی روی سازهها و شریانهای حیاتی را پیش بینی و از آن در برنامه ریزی مدیریت بحران به نحو مؤثری استفاده مینمایند. در این مقاله ضمن توضیح مختصری از چندین روششبیه سازی شتابنگاشت زلزله، توصیه شده استکه از این روشها برای شبیه سازی شتابنگاشتزلزلههای فرضی و ارزیابی خسارات ناشی از آن در برنامه ریزی مدیریتبحران استفاده گردد