سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا مومن نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید مدیحی – کارشناس ارشد سازههای دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی
محمد سیف ا…. راعی – دکتر محمد سیف الله راعی، دانشگاه صنعتی شریف
بهزار عطایی آشتیانی – دکتر بهزاد عطایی آشتیانی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تقاضای جهانی و در حال رشد انرژی، منجر به افزایش سرعت اکتشافات نفت و گاز و فعالیت های تولیدی واقع در ساحل و دور از ساحل شده است. نفت تولید شده توسط خط لوله و یا کشتی از بستر اقیانوس به خشکی هدایت می شود. از این رو خطر نشت نفت در نواحی ساحلی افزا یش یافته است. انجام مطالعاتی در ارتباط با شبیه سازی ریاضی پخش و انتشار آلاینده های نفتی، نقش مهمی در برنامه ریزی و ارائه طرح های ی به منظور آمادگی در برابر سوانح و شرایط بحرانی همچون نشت مقادیر زیاد نفت به محیط های دریایی در اثر غرق شدن نفتکش ها و ی ا تخم ین میزان ریسک در نقل و انتقال نفت از طریق مسیر های دریایی ایفا میکند. در این مقاله شبیه سازی انتشار نفت در کانال قشم (تنگه خوران )، واقع در خلیج فارس با استفاده از نرم افزار مدلسازی مایک ۲۱ انجام شده است. این تحقیق بر پایه وجود بنادر و اسکله های نفتی همچون بندر عباس و بندر شهید رجائی واقع در منطقه کانال قشم صورت گرفته است. مطالعات این طرح بر اساس دو سناریو محتمل در نظر گرفته شده است، اول ین سناریو شبیه سازی پخش و انتشار نفت در کانال با در نظر گرفتن پارامترهای جریان و جزر و مد و دومین سناریو مدلساز ی پخش و انتشار لکه نفت با در نظر گرفتن پارامترهای باد علاوه بر پارامترهای جریان و جزر و مد می باشد. به منظور صحت سنجی مدل، ماژول هی درودینامیک نرم افزار مدلسازی مایک ۲۱ با استفاده از داده های اندازه گیری شده میدانی کالیبره گردیده و در ادامه ماژول تحلیل نشت نفت خروجی های ماژول هیدرودینامیک را برای شبیه سازی پخش و انتشار لکه نفتی و ردیابی حرکت آن در تنگه خوران مورد استفاده قرار داده است. نتا یج مدل تفاوت آشکاری را بین دو سناریو پخش و انتشار لکه نفتی با حضور و بدون حضور باد نشان می دهد.