سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی فاضلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز۳
کاظم حمادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

در سا لهای گذشته به دلیل نرخ بالای رسوب دهی حوضه آبریز دز، متأسفانه مخزن سد دز دچار رسو بگذاری بیش از حد شده و این معضل در سد تنظیمی پائین دست آن نیز اتفاق افتاده است. در پائین دست سد و نیروگاه دز ، سد تنظیمی دزفول احداث شده است که توانایی تولید بار پیک نیروگاه دز وابسته به قابلیت تنظیم آب سد تنظیمی دزفول است و قابلیت تنظیمی سد تنظیمی دزفول نیز بستگی به حجم مفید مخزن آن دارد. علاوه بر روند فعلی رسوب گذاری در سد تنظیمی با توجه به جریا نهای سیلابی در فاصله سدهای دز و تنظیمی، اجرای عملیات فلاشینگ به عنوان تنها گزینه علاج بخشی سد دز و انباشت آنها در مخزن سد تنظیمی از جمله خطرات جدی است که آینده و عمر مفید این سد تنظیمی را تهدید میکند. با توجه به اینکه شبیه سازی روند رسوب گذاری در شرایط رسوب شویی مورد توجه است لذا سناریوی تخلیه رسوبات از مخزن سد دز اجرا می شود و جریان آب و رسوب در حد فاصل سد دز تا سد تنظیمی دزفول با استفاده از مدل ریاضی ۱۱MIKE شبیه سازی میشود . در این تحقیق مدل در دو شرایط بهرهبرداری سد تنظیمی دزفول ( رقوم بهرهبرداری حداقل و حداکثر) اجرا شد و میزان رسوب گذاری در زمان فلاشینگ و همچنین میزان انتشار و پخشیدگی در رسوب گذاری بررسی شد. نتایج ب هدست آمده از این مطالعه میتواند در برنامه زمانبندی و تواتر فلاشینگ و سایر تدابیر مدیریتی در حفظ و نگهداری و بهرهبرداری از سد تنظیمی دزفول مورد استفاده قرار گیرد