سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن بهفروز – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار،گروه مهندسی عمران –آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
افشین اشرف زاده – استادیار، گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

برف یکی از اشکال مهم بارش، بخصوص در مناطق کوهستانی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است یکی از پدیده هایی که لازم است به آن توجه بیشتری شود رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه های برفی استکه با بررسی ومطالعه بیشتر می توان از رواناب ناشی از ذوب برف جهت مدیریت بهترمنابع آب،برنامه ریزی جامع حوضه های آبریز جهت استفاده از پتانسیل رواناب ناشی از ذوب برف،کنترل وکاهش اثرات مخرب سیلابهایناشی از ذوب برف درحوضه ها عنوان کرد.در این تحقیق با استفاده ازآمار واطلاعات حوضه آبریزناورود گیلان که حوضه معرف نیز می باشدرواناب ناشی ازذوب برف مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدا با استفاده از آمارهواشناسی حوضه مورد نظر برای پدیده بارندگی ۸۱ و ۸۱ فوریه ۷۰۰۲ پارامترهای شبیه سازی ذوب برف مانند ضریب درجه-روزودرجه حرارت بحرانی مورد واسنجی قرار گرفت که بهترین حالت به ازای درجه- روز ۲٫۷ سانتی گرادودرجه حرارت بحرانی ۷٫۲ درجه سانتی گراد بدست آمد که برای پدیده بارش ۸۱ ساعته ۱و ۸۰ آوریل ۷۰۰۲ مورد اعتبار سنجی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر توانایی مدلHEC-HMS دربرآورد رواناب ناشی از ذوب برف است