سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی راه انجام – کارشناسی ارشد دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
جواد اشجاری – استادیار آبهای زیرزمینی پردیس علوم دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله مهمترین معضلات در ساخت و بهره برداری از سدهای ذخیره آب فرار آب از طریق درزه ها مصون مانده از تزریق است که در محیط کارستی می تواند ناشی از رشد آنها در اثر کارستی شدن است و میتواند منجر به عدم کارایی سد یا کارایی ناقص آن در بلندمدت شود که در محیط کارستی به علت دوگانگی عمده ای محیط ماتریکسی و محیط مجاری بزرگ موجو د شناسایی تشخیص ، تعیین و پیش بینی مسیر حرکت آب پیچیده و تابع پارامترهای گوناگونی از درزه است در صورت ارتباط مستقیم این درزه ها با کف دریاچه سد روند رشد درزه ها و افزایش حجم نشت آب تسریع و مسیر ارتباط تسهیل می شود دراین مطالعه اثر درزه های مرتبط با کیف دریاچه پشت سد بر نحوه رشدسایر مجاری موجود در بالا دست و پایین دست پرده تزریق در پی سد کوثر واقع در شمال شرقی بهبهان با استفادها ز مدل تخلخل دوگانه CAVE مدلسازی شده و الگوی رشد بازشدگی درزه ها در طی عمر مفید سد بررسی شد.