سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی صادقی – کارشناس ارشد سنجش از دور وgis
خاطره سعیدی – کارشناس ارشد سنجش از دور وgis
علی اکبر متکان – هیات علمی گروه سنجش از دور وgis دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا –

چکیده:

این تحقیق در پی آن است که الگوی روش شناختی جدیدی را برای شبیه سازی دینامیک کاربری ار اضی شهری با استفاده ازسنجش از دورGIS و مدل سلول های خودکار فراهم نماید. آزمایش این مدل برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری یکی از شهرهای میانی ایران (شهرکرد) و برای یک دوره زمانی ۳۵ ساله انجام گرفت. احتمالات تبدیل کلی از روش زنجیر ه های مارکف و همچنین جداول شرایط منحصربه فرد حاصل از روشWoE به دست آمد. احتمالات تبدیل محلی به وسیله متغیرهای مربوط به عوامل زیرساختی شهر و با استفاده از دو روش احتمالاتی تجربیِ روش وزن های شاهد WoE) بر اساس تئوری بیز و همچنین مدل رگرسیون لجستیک، محاسبه گردید. قوانین تبدیل کاربری اراضی نهایی وارد مدل Urban-CA گردید و بر اساس الگوریتم های اختصاص کاربری اراضی تصادفی، شبیه سازی صورت گرفت. این مدلUrban-CA تغییر کاربری اراضی یک مدل CA که بر پایه همسایگی هشت تایی مور است را اجرا می کند. خروجی های شبیه سازی به صورت آمار ی با ی ک روش ترکیب ی جدید که بر پایه روش های تحلیل چندگانه است، ارزیابی گردید