سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک احمدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
علی روحانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدحسن ایازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

دراین مطالعه مدل لوله ای جریان برای شبیه سازی رودخانه های ابرفتی به منظور بررسی رسوب گذاری مخازن سدهای ذخیره به کارگرفته شده و مطالعه موردی روی مخزن سد کارده انجام یافته است نتایج حاصل از اجرای این مدل با هیدروگرافی انجام یافته در سال ۷۵ روی مخزن سد مزبور و مدل Hec-6 مقایسه گردیده و نشان داده است که این مدل ضمن دارا بودن خصوصیات و کارایی مدل های ریاضی یک بعدی به دلیل در نظر گرفتن شرایط جریان بصورت نیمه دو بعدی از دقت بالایی برخوردار می باشد همچنین در کاربرد این مدل برای مخازن سدها بهدلیل اهمیت تاخیر مکانی و زمانی انتقال نامتعادل رسوبات مورد استفاده قرار گرفته است و حساسیت بسیار شدید ان به ضریب بازیافت فرسایش و رسوبگذاری نشان داده شده اس کالیبراسیون مدل با هیدروگرافی انجام یافته د رمخزن سد نشان میدهد کهاگر روند رسوبگذاری به همین منوال ادامه یابد طی سی سال از بهره برداری سد حدود ۷۰% حجم مخزن سد از رسوبات پر شده و عمر مفید آن عملا به پایان خواهد رسید.