سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی – عضو هیات علمی ۱ دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی فیضی – دانشجو کارشناسی ارشد، دستیار پژوهشی
مراد شادفر – دانشجو کارشناسی ارشد، دستیار پژوهشی

چکیده:

متناسب با پیچیدگی رفتار سازهای خطوط ریلی بالاستی، تاکنون روشهای مختلفی برای تحلیل خطوط ریلی، توسعه یافته است. شبیهسازی شرایط واقعی خط ریلی، همواره هدف اصلی از توسعه روشهای مذکور بوده است. در این میان سوزنها در تمامی خطوط ریلی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند. سوزن وظیفه تغییر مسیر حرکت قطار از یک خط به خط دیگر را داراست و عملکرد درست در این قسمت مانع از ایجاد سانحه و همچنین بهره برداری بهینه ازخطوط موجود میشود. خروج از خط در سوزنها عمدتاً به دلیل سرعت غیر مجاز وسیله نقلیه و یا خرابی ه ای مکانیکی در خود ماشین رخ می دهند. همچنین سایش ریل در نقاط بحرانی سوزنها نیز نقیصهای است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به حساسیت سنجی پارامترهای مختلف سوزن در محل نیشتری آن در نرمافزار ادامز/ریل ADAMS/RAIL پرداخته شده است و نتایج به کمک معیار نادال با یکدیگر مقایسه گردیده اند. پارامترهای مورد بررسی در این مقاله سرعت و بارمحوری با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی گوههای اصطکاک ی در سیستم تعلیق ناوگان باری میباشد. در ادامه به طبقهبندی مشکلات شایع در سوزنها و علل بروز آنها پرداخته شده و راهحلهای عملی جهت نظارت بر سوزنها و کاهش احتمال خرابیها ارائه میگردد