سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی فنایی شیخ الاسلامی – استادیار گروه مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برج تقطیر با تبخیر ناگهانی درجوش آورRFC ازجمله روشهای انتگراسیون انرژی می باشد که می تواند سبب کاهش قابل توجه مصرف انرژی و درنتیجه هزینه های عملیاتی دربرجهای تقطیر گردد دشوار بودن کنترل و طراحی پیچیده اینگونه فرایندها موجب گردیده است تا بکارگیری آنها درصنعت با مشکلات فراوانی مواجه گردد دراین مقاله شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی درجوش آور برای جداسازی مخلوط آب و متانول با استفاده از شبیه سازی دینامیکی فرایند با استفاده ازنرم افزار Aspen-Hysys 2009 بررسی شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد روش مذکور قادر به کاهش هزینه های عملیاتی درحدود ۵۹٫۵ درصد درمقایسه با برجهای تقطیر متداول می ب اشد جهت کنترل این فرایند ۵ حلقه کنترلی شامل فشارسطوح مایع دردو مخزن جمع آوری محصولات و غلظت محصولات بالا و پایین برج استفاده گردیده اند محاسبات ماتریس شاخص تداخلی نسبی برمبنای مدل تقریبی فرایند بیانگر تداخل نسبتا کم مابین حلقه های کنترل غلظت می باشد. همچنین عملکرد مناسب سیستم درصورت اعمال اغتشاشات نظیر تغییر دردبی و غلظت خوراک برج نشانگر توانایی ساختار کنترلی به کارگرفته شده درکنترل فرایند می باشد.