سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فرخی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تهران
داود رمش – کارشناس ارشد هوافضا مکانیک تهران

چکیده:

در تحقیق پی شرو, مدل شبی هساز یک موتور سوخت مایع خا ص, ارائه شده است. موتور مورد نظر مشتمل بر چهار محفظه احتراق اصلی بوده که بطور موازی در مدار قرار گرفته و با یک سیستم توربوپمپ واحد تغذیه م یگرد د. به منظور پی شبینی رفتار دینامیکی موتو ر, مدار آن به الما نهای کوچکتر ۳۰ الما ن) تقسیم شده و پس از استخراج معادلات دیفرانسیلی غیرخطی ) حاکم بر آنه ا, از نرم افزارsimulinkبرای مدل سازی و حل معادلاتاستفاده شده اس ت. در انتها نتایج حاصل از شبیه سازی با تست گرم موتور مورد مقایسه قرار گرفته اس ت. در نهایت نقاط قوت و ضعف تحقی ق, مورد بررسی قرار گفته است.