سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فرخی – کارشناس ارشد طراحی کاربردی
داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

برای مدل کردن یک سامانه ابتدا باید بتوان رفتارهای اجزا را در رژیم گذرا و نامی کارکردشان توصیف کرد برای توصیف عملکرد سامانه ی پیچیده ای نظیر موتور سوخت مایع ناگزیرهستیم آن را به المان های کوچکتر که روابط حاکم برسیال در آنها قابل دستیابی تفکیک کنیم دراین تحقیق سامانه موردنظر به ۱۳ المان و زیرسامانه ی کوچکتر تفکیک شده است برای شبیه سازی کامپیوتری از نرم افزار matlab و محیط SIMULINK استفاده شده است درانتها نتایج حاصل از شبیه سازی با تست گرم موتور مورد مقایسه قرارگرفته است درنهایت نقاط قوت و ضعف تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است.