سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بنی حبیب – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
فرزانه نظریه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

چکیده:

در این مقاله مدل شبیه سازی د وبعدی سیلاب غیردائمی در مخازن سدهای تأخیری شکافدار ارائه شده است. اینگونه سدها در مناطق کوهستانی برای مهار سیلاب مورد استفاده قرار م یگیرند. به دلیل پر شیب بودن آبراه هها شبیه سازی جریان با مدلهای موجود ناپایدار بوده، و مدل دوبعدی برای شبیه سازی جریان در مخازن سدهای شکافدار ارئه نشده است. در این تحقیق معادلات دو بعدی حاکم بر جریان بوسیله الگوی م ککورمک حل شده و معادلاتی برای اعمال شرایط مرزی سد شکافدار ارائه شده است. مقایسه نتایج مدل ریاضی با داده های حاصل از مدل آزمایشگاهی حاکی از توانایی مدل می باشد.