سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه نظریه – دانشگاه تهران پردس ابوریحان گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
محمدابراهیم بنی حبیب –

چکیده:

سیلاب واریزه ای از جمله حوادث طبیعی است که خسارات مالی و جانی زیادی را وارد میسازد. از جمله سازهای محافظتی که در برابر سیلاب واریزهای بکار میروند سدهای شکافدار هستند. در این مقاله مدلی عددی برای شبیهسازی رسوبگذاری در مخزن سد تأخیری شکافدار ارائه شدهاست. معادلات حاکم بر جریان معادلات انتگرال گیری شده در عمق ناویر استوکس و معادله پیوستگی رسوب و انتقال جریان واریزهای فرضشدهاند. برای حل معادلات حاکم بر جریان از الگوی مککورمک و برای حل معادله پیوستگی رسوب از الگوی بنی حبیب استفاده شده است. به منظور صحت سنجی مدل عددی از نتایج مدل فیزیکی آزمایشگاهی استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد همچنین مقایسه نتایج شبیه سازی رسوب گذاری در مخزن سد شکافدار با مدل آزمایشگاهی قابل قبول بوده است.