سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
حسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشر آبادی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

خشکسالی هیدرولوژیکی مسئله ای جدی برای اجتماعات انسانی و اکوسیستم محسوب می شود که در نتیجه ی تغییرات اقلیمی به وجود می آید . این پدیده یک رویداد منطقه ای است که با ایجاد کمبود آب در هوا و خاک بر اقتصاد و محیط زیست تاثیر می گذارد . خشکسالی ملایم و طولانی مدت ممکن است بیشتر از یک خشکسالی کوتاه مدت و شدید بر اقتصاد محیط زیست یک کشور و یا منطقه تاثیر بگذارد . در این رابطه برآورد و شبیه سازی شدت و نوسانات وقوع خشکسالی درجلوگیری از تخریب های اقتصادی و اجتماعی بر محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیونی ، میانگین متحرک ، (ARMA) و اطلاعات بارندگی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ ، میزان بارندگی برای همان سال ها شبیه سازی و بررسی شد. نتایج نشان دهنده ی کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی بارندگی طی ۲۰ سال اخیر و وقوع دوره های خشکسالی و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد اکوسیستم سد جیرفت است . این مهم اهمیت برنامه ریزی های بلند مدت توسعه ی دولت برای نیل به هدف حفظ محیط زیست و اقتصادی سد جیرفت را خاطرنشان می سازد.