سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر دیزجی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
درسا ترابی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ای
مرضیه باقری – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ای

چکیده:

در مقاله ای که در پیش رو دارید، به صورت تجربی به مدل سازی خطوط جریان آب اطراف برج خنکک کننده نیروگاه در آب دریا )به صورت خاص در آب دریای خزر( پرداخته شده است. برای مدل سازی از دستگاه هل -شاو استفاده شده است. ساخت مدلی از برج خنک کننده با اسکتفاده از جریکان یکنواخت، چشمه و یا چاه و قوانین تشابه )قضیه پای بینگهام( انجام پذیرفته است و با اندازه گیری دبی ، سکرعت ، فاصله نقطه سکون ازهشمه یا هاه و قدرت چشمه و چاه مدلسازی انجام پذیرفت. فاصله نقطه سکون از نیم پیکره رانکین چشمه جریان یکنواخت( بین ۱/۷۸cm تا۲/۷۵cm و قدرت چشمه از Cm2/s 21/75 تا Cm2/s 75/85 و سرعت آب بین Cm/s 7/51 تا Cm/s 17/11 اندازه گیری گردید .