سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیب نازقلیچی – کارشناسی ارشد
محمدحسین کیانمهر – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدرضا حسن بیگی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مسعود عسکری – کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق، خشککن بستر سیال آزمایشگاهی هویج با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی CFD) شبیه سازی و با استفاده از روش Taguchiبهینه سازی شد. شبیه سازی بر پایه آرایههای متعامد L9 Taguchi برنامه ریزی شده و آزمایشها در دمای هوای ورودی ۵۰ ۶۰ و ۷۰ درجه سلسیوس، عمق بستر ۳۰ ۶۰ و ۹۰ میلیمتر و هویجهای مکعب شده به ابعاد ۴ ۷ و ۱۰ میلیمتر انجام شد. نتایج نشان داد که اندازه مکعبها و عمق بستر به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در نسبت مصرف انرژی داشتهاند. دمای هوای ۷۰ ، اندازه مکعبهای ۴ میلیمتر و عمق بستر ۹۰ میلیمتر به عنوان شرایط بهینه آزمایش به دست آمد. نهایتا، یک آزمایش برای بررسی اعتبار روشآماری مورد استفاده، انجام شد و درستی روش تایید گردید