سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ جلالی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

خسارت تگرگ یکی از بلایای طبیعی است که می تواند خسارتهای قابل توجهی را در مناطق کشت سیب زمینی ایجاد نماید. به منظور ارزیابی تاثیرشدت و زمان بروز خسارت تگرگ برعملکرد سیب زمینی پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی رزوه واقع درشهرستان فریدن استان اصفهان انجام ، و خسارت تگرگ از طریق حذف اندامهای هوایی شبیه سازی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل با ۶ سطح تخریب (شاهد، ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد) و ۵ زمان تخریب ( ۲ و ۵ و ۸ و ۱۱ و ۱۴ هفته پس از سبز شدن) در چهار تکرار طراحی گردید. بیشترین مقادیر کاهش عملکرد در تیمارهای ۲۰ و ۴۰ درصد تخریب، در هفته های ۸ و ۱۱ پس از سبز شدن ملاحظه گردید. تیمارهای ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد تخریب، بیشترین کاهش عملکرد را در هفته های ۵ و ۸ و ۱۱ پس از سبز شدن داشتند. مرحله غده بندی و رشد اولیه غده ها ( ۵ و ۸ هفته بعد از سبز شدن) بیشترین حساسیت به تخریب و مرحله تخصیص مجدد مواد از اندامهای هوایی به غده ها ( ۱۴ هفته پس از سبز شدن) کمترین حساسیت به تخریب را به همراه داشت.