سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شیشه بری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران،
محمدصادق جوادی – دانشجو دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
اشکان رحیمی کیان – دانشیار دانشگاه تهران
محسن پارسامقدم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مطالعه آنالیز اقتصادی مولدهای مقیاس کوچک بیوماس، بادی و موتور ژنراتور گازسوز در قالب سناریوهای مختلف قیمت سوخت، قیمت فروش انرژی و ضریب بار ارائه و نرخ بازگشت سرمایه و دوره برگشت مقایسه میگردد. در ادامه، این مقاله حضور این نوع مولدها را در بازارهای روز بعد انرژی و رزرو در قالب برنامهریزی تولید و به مدار آمدن واحدها از سوی بهرهبردار مستقل شبکه مورد بررسی قرار میدهد. هدف بهرهبردار در این مدل مینیمم نمودن کل هزینه تولید در شبکه با در نظر گرفتن قیود امنیت سیستم و محدودیتهای فنی و اقتصادی هر یک از واحدها میباشد. در نهایت، نتایج شبیهسازی بازار رزرو را به عنوان محیطی مناسب برای حضور مولدهای پراکنده نشان میدهد.