سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا جهان میهن – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تهمینه جلالی –

چکیده:

شبیهسازی کاواک بلورفوتونیک با نقص چند حفرهای به منظور افزایش مساحت صفحه نقص ارائه میگردد. برای مطالعه حساسیت وسایل، رابطه بین اندازه ناحیه نقص چند حفرهای با بسامد تشدید، فاکتورکیفیت و تغییراتی کوچک در ثابت دیالکتریک حفرههای نقص نشانداده میشود. با افزایش شعاع موثر حفرههای نقص، بهواسطه برهمکنش قوی بین مد تشدید کاواک و بیومولکولها میتوان به حساسیت بالاتری دست یافت. همچنین با تغییر شعاع حفرههای نقص و فضای بین آنها میتوانیم حساسیت و فاکتورکیفیت را اصلاح کنیم