سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محی الدین گوشه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

استفاده از مدل در دهههای اخیر در کارهای پژوهشی، بهینهسازی، مدیریت کشاورزی و ارتقاء بهره وری منابع خصوصا منابع آب و خاک در حال توسعه است. مدلهای ریاضی روند حرکت آب و املاح در سیستم خاک، گیاهاتمسفر را به صورت کمی شبیهسازی میکنند. این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شهر اهواز انجام گردید. این آزمایش شامل ۳ سطح آبیاری می باشد N1 انجام آبیاری با تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبی، N2 انجام آبیاری با تامین ۷۵ درصد نیاز آبی و N3 انجام آبیاری با تامین ۵۰ درصد نیاز آبی. شبیه سازی تغییرات رطوبت به وسیله مدل LEACHN نشان داد که در تمامی عمق ها مدل مقدار رطوبت را کمتر از واقعیت برآورد می کند و تس ت اعتبار مدل همبستگی خوبی را در تمامی اعماق برای تیمارهای مختلف آبیاری نشان داد. آنالیز حساسیت مدل LEACHN نشان داد که تغییرات وزن مخصوص ظاهری تاثیر زیادی بر روی رطوبت خاک دارد.