سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر مرتضی طالقانی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب،دانشکده تحصیل
بهروز باستانی اله آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب،دانشکده تحصیل
مهرداد نظریها – استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست،دانشگاه تهران

چکیده:

درسالهای اخیر پدیده تغذیه گرایی در اثر ورود مواد مغذی فسفر و نیتروژن خود را بصورت یک معضل جهانی در سیستم های منابع آب سطحی نشان داده است دراین تحقیق شبیه سازی یکی ازعوامل اصلی پدیده تغذیه گرایی یعنی مقدار غلظت فسفر در رودخانه های جنوبی حوضه دریاچه ارومیه به عنوان تابعی از شش متغیر کیفی آب انجام پذیرفت برای این منظور از روش ماشین بردار پشتیبان استفاده گردیده است نتایج حاصل از شبیه سازی این پارامتر کیفی مهم مشخص نمود که مدل شماسین بردار پشتیبان به ازای مقادیر بهینه c و ε ، g به ترتیب مساوی ۱، ۰/۴۹۱ و ۱/۸۰۱ بهترین عملکرد را برای شبیه سازی غلظت فسفر دارا می باشد همچنین به ازای مقادیر یاد شده عملکرد مدل در قالب ضریب همبستگی و مقدار مجذور مربعات خطا برای مرحله تست مدل به ترتیب برابر ۰/۷۶۸ و ۰/۶۱۵ بدست امد.