سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا شیبانی – استادیار دانشگاه پیام نور نهران

چکیده:

در این پژوهش شبی هسازی جریان گذری از درون بند گابیونی با مخزنی پر از رسوب ریزدانه به همراه م لسازی فیزیکی آن انجام شده است. گذر جریان از روی تاج بند، ب هعنوان یک جریان متغیر مکانی مدل شده است. نتایج این مد لسازی نشان داد که نفوذ جریان از سطح تاج به درون بدنه متخلخل بند، سبب افزایش تنش برشی در سطح تاج م یشود بطوری که سیال گذری از روی بند، زبری سطح را بیش از آنچه دان ههای مصالح زبر هستند احساس م یکند. برای لحاظ این تنش برشی در تحلیل جریان، معادله مرسوم جریان متغیر مکانی اصلاح شده است. با استفاده از معادله فورش هیمر، جریان غیر دارسی در بدنه متخلخل بند گابیونی مدل گردیده است. بررسی آزمایشگاهی و نتایج مدل و نیز مبانی تئوری نشان م یدهند که برخلاف نتایج ب هدست آمده از تحقیقات قبلی، ثاب تهای رابطه فورش هیمر تنها وابسته به خصوصیات فیزیکی مصالح نیستند و تابعی از شرایط هیدرولیکی جریان رد محیط متخلخل نیز هستند از اینرو مقادیر ثاب تها در محیط متخلخل با جریان دو بعدی لزوما یکسان نخواهند بود. نتایج شبی هسازی فشار در نقاط مختلف بدنه بند و پروفیل سطح آب است این نتایج با برداش تهای آزمایشگاهی تطابق دارند لذا کار شبی هسازی ریاضی جریان مورد تایید است.