سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آلا تهرانی – کارشناس ارشد هواشناسی ، دانشگاه یزد
محمدحسین معماریان – دکترای هواشناسی، استادیار، دانشگاه یزد
مهدی نژادیان – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه تهران
امیر ریوندی – کارشناس ارشد هواشناسی ، دانشگاه یزد

چکیده:

آلودگی هوا به علت تاثیر مستقیم بر سلامت انسان و اثرات اقلیمی و شرایط زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمیت های هواشناختی از جمله عوامل موثر بر پراکندگی یا ماندگاری آلودگی در یک منطقهاست. در این پژوهش چگونگی پخش آلودگی از یک دودکش کارخانه و تاثیر پروفایل دمایی جو بر جریان پخش با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی نرم افزار فلوئنت بررسی شده است. شبیه سازی برای پیشبینی چگونگی پخش آلودگی از منبع دو نقطه ای در ۲ بعد انجام شده است. برای اجرای مدل از جریان دو فازی مخلوط و برای آشفتگی از مدل استفاده شده است. توزیع آلودگی روی تمام دامنه به دست آمده وپروفایل غلظت اطراف و مابین کوه با تغییر دمای جو ترسیم و مقایسه شده است. با کاهش نرخ افت دما و افزایش پایداری جو میزان پخش در راستای قائم کاهش یافته و بیشترین میزان آلودگی در سطوح نزدیک به زمین مشاهده می شود و کوه نیز مانعی برای پخش در راستای افقی می باشد