سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش ادیب – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد نجف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمر

چکیده:

یکی از نیازهای مهم در زندگی بشر مسئله تامین آب و چگونگی توزیع آن بر اساس اولویت بندی نیازها می باشد. برای این منظور نیازهای آبی پایین دست را به دو دسته باید تقسیم نمود که یک دسته از آنها که حتماَ باید تامین شود، را نیاز اولیه می نامند(مانند آب شرب) و دسته دیگر که در مواقع پر آبی باید آنها را تامین نمود، را نیاز ثانویه می نامند(مانند آب کشاورزی). در این تحقیق ابتدا به کمک برنامه ریزی پویا حجم بهینه سد تعیین و سپس بر اساس دبیهای ورودی و نیازها با استفاده از روش شبیه سازی تعداد شکستها محاسبه می شود. در ادامه با تغییر دادن دبی ورودی تغییرات تعداد شکستها محاسبه می شود و با این نتایج یک شبکه عصبی مناسب آموزش داده می شود و برای سایر شرایط نتایج آن استخراج می گردد. از طرفی یک سری رابطه رگراسیونی بین تعداد شکستها و تغییرات دبی ورودی استخراج می گردد و نتایج این روابط با نتایج شبکه عصبی صحت سنجی می شود. ضمناَ برای انطباق بهتر نتایج مدل شبیه سازی و روش شبکه عصبی می بایستی نتایج حاصل از شبکه عصبی را بهینه سازی نمود و برای این منظور از روش ژنتیک الگوریتم استفاده می شود و مشاهدی می گردد که نتایج حاصل از روش ژنتیک الگوریتم به مراتب بهتر و دقیقتر از نتایج روش شبکه عصبی است.