سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان کشاورزیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

به منظور انتقال آب از بالادست سد به پایین دست سد از ساز ههای هیدرولیکیای به نام آبگیر استفاده میشود. سازه آبگیر برحسب وظیفه به شکلهای افقی و عمودی تقسیم میشود. معمولاً جهت تأمین انرژی برق آبی از آبگیرهای مستغرق افقی استفاده میشود. اجزای تشکی لدهنده اصلی آبگیرها دهانه ورودی، کانال انتقال آب، تأسیساتی مانند توربینها و غیره است. این آبگیرها در تراز بالاتری نسبت به تراز کف مخزن ساخته میشوند. پدیده مهمی معمولاً در آبگیری از سدها رخ میدهد و باعثبروز مشکلاتی برای آبگیر میشود. این پدیده چرخش آب، ایجاد جریانهای گردابی (چرخشی) در دهانه آبگیر و ورود هوا به داخل مجرای آن است. در این تحقیق شبیهسازی یک مدل آزمایشگاهی توسط نر مافزارFluent انجام شده است. این مطالعه آزمایشگاهی به ایجاد تشکیل گرداب در بالای دهانه آبگیر و روشهای حذف آن پرداخته است. به منظور حل معادلات آشفتگی جریان در این نرمافزار از مدل آشفتگی RNG ، k –e استفاده شده است.